تبلیغات
آفتاب شهر فروی - اگر مسیح فرزنــدی داشت ...

اگر مسیح فرزنــدی داشت ...

عزاداری محرم هموطن های مسیحی در تهران
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
نیـمه شب راهب صدای کسی را شنیــد که تسبیح خداونــد می کـرد ،
دیــد از صندوقی که در کنار دیــوار دیر نهاده اند،
نوری عظیـم بــه جانب آسمان می رود و از آسمان فوج فوج فرشتــگان فرود می آمدنــد و خدمت آن سر سلام می گفتنــد
. . . و آن سر را تکریــم می کردنــد.

راهب از مشاهده ایــن احوال تعجب کرد ، سپس به میــان لشکر آمد و
پرسیــد بــزرگ لشکر شما کیست
گفتنــد : خولی اصبـح است .

بــه نزد خولی ملعون آمـد و پرسیــد
شما که هستیــد ؟ گفت از یاران ابــن زیاد

گفت درون آن صنــدوق چیست ،
گفت : سر حسیــن بـن علی بــن ابیطالب پسر فاطمـه دختــر رسول خدا

راهب گفت شما بــد مردمی هستیــد اگر مسیح فرزنــدی داشت ،
ما او را بــه روی چشم جا می دادیــم . . .

راهب به سر مقدس عرض کــرد یا اباعبــدالله بــر من سخت است
که در کربــلا نبـودم و جان خود را فدای تــو نــکردم .

یا اباعبدالله هنــگامی که جدت را ملاقات می کنی شهادت بــده که من کلمه شهادتیــن را گفتـم و در خدمت تــو اسلام آوردم . . .

موضوع: مذهبی،
[ پنجشنبه 21 آبان 1394 ] [ 11:30 ق.ظ ] [ علیرضا عسکری ]